Warunki świadczenia usług


Poniższe warunki regulują korzystanie z serwisu dakwak.com oraz wszystkich treści, usług i produktów dostępnych na lub za pośrednictwem serwisu dakwak.com (łącznie zwanych Serwisem).

Serwis jest własnością i jest obsługiwany przez dakwak, Inc. ("dakwak") Serwis jest oferowany pod warunkiem akceptacji przez użytkownika bez zmiany wszystkich zasad i warunków w nim zawartych oraz wszystkich innych zasad operacyjnych, zasad (w tym, bez ograniczeń, Polityki Prywatności dakwak) oraz procedur, które mogą być okresowo publikowane na tej stronie przez dakwak (łącznie "Umowa").

Prosimy o uważne przeczytanie niniejszej Umowy przed uzyskaniem dostępu lub rozpoczęciem korzystania z Witryny.

Uzyskując dostęp lub korzystając z dowolnej części strony internetowej, użytkownik wyraża zgodę na związanie się warunkami niniejszej umowy.

Jeśli nie zgadzasz się na wszystkie warunki niniejszej umowy, nie możesz uzyskać dostępu do strony internetowej ani korzystać z żadnych usług.

Jeśli niniejsze warunki są uważane za ofertę firmy dakwak, ich akceptacja jest wyraźnie ograniczona do tych warunków.

Serwis jest dostępny wyłącznie dla osób, które ukończyły 13 lat.


Twoje konto i strony dakwak.com

Tworząc konto w Serwisie, jesteś odpowiedzialny za utrzymanie bezpieczeństwa swojego konta i moich stron internetowych działających w ramach usług Serwisu oraz jesteś w pełni odpowiedzialny za wszystkie działania, które mają miejsce w ramach konta lub stron internetowych oraz za wszelkie inne działania podejmowane w związku z kontem i/lub stronami internetowymi.

Nie wolno opisywać ani przypisywać słów kluczowych do konta lub stron internetowych w sposób wprowadzający w błąd lub niezgodny z prawem, w tym w sposób mający na celu handel nazwiskiem lub reputacją innych osób, a dakwak może zmienić lub usunąć opis lub słowo kluczowe, które uważa za niewłaściwe lub niezgodne z prawem, lub w inny sposób mogą spowodować odpowiedzialność dakwak.

Musisz niezwłocznie powiadomić firmę dakwak o wszelkich nieautoryzowanych użyciach moich stron internetowych, swoim koncie lub innych naruszeniach bezpieczeństwa.

dakwak nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek działania lub zaniechania Użytkownika, w tym za jakiekolwiek szkody jakiegokolwiek rodzaju poniesione w wyniku takich działań lub zaniechań.


Odpowiedzialność uczestników

W przypadku korzystania z usług dakwak, zamieszczania materiałów na Witrynie, umieszczania linków na Witrynie lub udostępniania w inny sposób (lub zezwalania osobom trzecim na udostępnianie) materiałów za pośrednictwem Witryny ("Treści"), Użytkownik ponosi pełną odpowiedzialność za treść i wszelkie szkody z niej wynikające, niezależnie od tego, czy dana Treści stanowi tekst, grafikę, plik audio lub oprogramowanie komputerowe.

pobieranie, kopiowanie i wykorzystywanie Treści nie będzie naruszać praw własności, w tym, ale nie wyłącznie, praw autorskich, patentów, znaków towarowych lub tajemnic handlowych osób trzecich:

 • jeśli twój pracodawca ma prawa do wytworzonej przez ciebie własności intelektualnej, (i) otrzymał od twojego pracodawcy pozwolenie na umieszczenie lub udostępnienie Treści, w tym, ale nie wyłącznie, jakiegokolwiek oprogramowania, lub (ii) uzyskał od twojego pracodawcy zwolnienie z wszelkich praw do Treści lub do Treści.
 • użytkownik w pełni przestrzegał wszelkich licencji osób trzecich związanych z Treścią i zrobił wszystko, co niezbędne, aby z powodzeniem przekazać użytkownikom końcowym wszelkie wymagane warunki.
 • Zawartość nie zawiera ani nie instaluje wirusów, robaków, złośliwego oprogramowania, koni trojańskich ani innych szkodliwych lub destrukcyjnych treści.
 • Treść nie jest spamem i nie zawiera nieetycznych lub niechcianych treści komercyjnych mających na celu zwiększenie ruchu na stronach osób trzecich, poprawienie rankingu stron osób trzecich w wyszukiwarkach, lub dalsze bezprawne działania (takie jak phishing) lub wprowadzanie odbiorców w błąd co do źródła materiału (takie jak spoofing).
 • Treść nie jest pornograficzna, nie zawiera gróźb ani podżegania do przemocy wobec osób lub podmiotów, ani nie narusza prawa do prywatności lub wizerunku osób trzecich.
 • Twoja witryna nie jest wymieniona w sposób wprowadzający czytelników w błąd, że jesteś inną osobą lub firmą, na przykład adres URL lub nazwa witryny nie są nazwiskami osób innych niż Ty lub firma inna niż Twoja własna.
 • w przypadku Treści zawierających kod komputerowy, użytkownik dokładnie skategoryzował i/lub opisał rodzaj, charakter, zastosowanie i efekty materiałów, bez względu na to, czy został o to poproszony przez dakwak czy w inny sposób.
 • Przesyłając Treści do dakwak w celu ich umieszczenia na stronie internetowej, dakwak udziela ogólnoświatowej, bezpłatnej i niewyłącznej licencji na reprodukcję, modyfikację, adaptację i publikację Treści wyłącznie w celu wyświetlenia, dystrybucji i promocji Strony internetowej. dakwak usuwając Treści, dołoży wszelkich starań, aby usunąć je ze Strony internetowej, ale użytkownik przyjmuje do wiadomości, że pamięć podręczna lub odniesienia do Treści nie mogą być natychmiast niedostępne.

Nie ograniczając żadnego z tych oświadczeń ani gwarancji, dakwak ma prawo (choć nie obowiązek), według własnego uznania dakwak odrzucić lub usunąć wszelkie treści, które w jego uzasadnionej opinii naruszają zasady dakwak lub są w jakikolwiek sposób szkodliwe lub niewłaściwe, orterminują lub odmawiają dostępu i korzystania z Witryny osobom lub podmiotom. dakwak nie będzie wcześniej wypłacał żadnych kwot do i korzystania z Witryny osobom lub podmiotom z jakiegokolwiek powodu, według własnego uznania. dakwak zobowiązuje się wyłącznie do


Płatność i odnowienie

Ogólne warunki

Na stronie internetowej dostępne są podstawowe usługi płatne, takie jak Usługi tłumaczy pisemnych lub Usługi tłumaczeniowe instalowane lokalnie ("Abonament"). wybierając Subskrypcję zgadzasz się na uiszczanie opłat wskazanych dla danego abonamentu. opłaty będą naliczane post-pay w ostatnim dniu 30-dniowego okresu od momentu zarejestrowania się do Subskrypcji i pokryją koszty korzystania z tej Subskrypcji w sposób niezgodny ze wskazaniem.

Opcjonalne usługi płatne, takie jak Usługi Edytowania Poczty są dostępne w Serwisie internetowym (wszelkie takie usługi, "Usługa"). wybierając Usługę zgadzasz się zapłacić dakwak opłat wskazanych za tę usługę. płatności będą pobierane na zasadzie przedpłaty w dniu rejestracji do Usługi i pokryją korzystanie z tej Usługi jak wskazano. opłaty za Usługi nie podlegają zwrotowi.

Automatyczne odnawianie

Jeżeli dakwak nie powiadomi dakwak przed końcem odpowiedniego okresu subskrypcji o zamiarze anulowania Subskrypcji, Subskrypcja zostanie automatycznie odnowiona i Subskrybent upoważni nas do pobrania rocznej lub miesięcznej opłaty abonamentowej za taką Subskrypcję (wraz z wszelkimi podatkami) przy użyciu dowolnej karty kredytowej lub innego mechanizmu płatności, który dla Subskrybenta zapisaliśmy.

Opłaty instalacyjne

W Dakwaku zwykle nie ma opłat za konfigurację, ale opłaty za konfigurację mogą być naliczane, jeśli do początkowej konfiguracji dodano godziny pomocy technicznej.


Odpowiedzialność Odwiedzających Stronę

firma dakwak nie zapoznała się i nie może zapoznać się z całością materiałów zamieszczonych na Stronie i w związku z tym nie może ponosić odpowiedzialności za ich zawartość, wykorzystanie lub efekty.

Korzystając z Witryny dakwak nie oświadcza ani nie sugeruje, że popiera materiały tam zamieszczone, ani że uważa te materiały za dokładne, użyteczne lub nieszkodliwe.

Użytkownik jest odpowiedzialny za podjęcie środków ostrożności niezbędnych do ochrony siebie i swoich systemów komputerowych przed wirusami, robakami, końmi trojańskimi i innymi szkodliwymi lub destrukcyjnymi treściami, które mogą zawierać treści obraźliwe, nieprzyzwoite lub w inny sposób niedopuszczalne, jak również treści zawierające nieścisłości techniczne, błędy typograficzne i inne błędy, które mogą zawierać materiały naruszające prywatność lub prawa do rozpowszechniania, lub naruszające własność intelektualną i inne prawa własności, prawa do kopiowania lub kopiowania.


Treści zamieszczane na innych stronach internetowych

Nie przeglądaliśmy i nie możemy przeglądać wszystkich materiałów udostępnionych za pośrednictwem stron internetowych, do których prowadzą linki dakwak.com oraz linki do dakwak.com.

dakwak nie ma żadnej kontroli nad tymi witrynami i stronami nie będącymi dakwakami i nie ponosi odpowiedzialności za ich zawartość ani za ich wykorzystanie. dakwak poprzez link do strony lub stron nie będących dakwakami nie reprezentuje ani nie implikuje, że popiera takie strony lub strony.

Użytkownik jest odpowiedzialny za podjęcie niezbędnych środków ostrożności w celu ochrony siebie i swoich systemów komputerowych przed wirusami, robakami, końmi trojańskimi i innymi szkodliwymi lub destrukcyjnymi treściami.

dakwak nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody wynikające z korzystania przez użytkownika z witryn i stron internetowych niebędących witrynami dakwakowymi.


Naruszenie praw autorskich i polityka DMCA

Ponieważ dakwak wymaga od innych przestrzegania swoich praw własności intelektualnej, szanuje prawa własności intelektualnej innych osób.

Jeśli uważasz, że materiały znajdujące się na dakwak.com lub do których prowadzą linki, naruszają Twoje prawa autorskie, zachęcamy do powiadomienia dakwak zgodnie z polityką dakwak Digital Millennium Copyright Act ("DMCA").

dak odpowie na wszystkie takie powiadomienia, w tym, jeśli będzie to wymagane lub stosowne, usuwając materiały naruszające prawo lub blokując wszelkie linki do materiałów naruszających prawo.

dakwak uniemożliwi odwiedzającemu dostęp do Strony i korzystanie z niej, jeśli w odpowiednich okolicznościach okaże się, że naruszył prawa autorskie lub inne prawa własności intelektualnej dakwak lub innych podmiotów.

W przypadku wypowiedzenia umowy dakwak nie będzie zobowiązany do zwrotu kwot wypłaconych wcześniej dakwakowi.


Własność intelektualna

Niniejsza Umowa nie przenosi z dakwak na użytkownika żadnych praw własności intelektualnej dakwak lub osób trzecich, a wszelkie prawa, tytuły prawne i udziały w takiej własności pozostaną (między stronami) wyłącznie własnością dakwak. dakwak, dakwak.com, logo dakwak.com oraz wszelkie inne znaki towarowe, znaki usługowe, grafika i logo używane w związku z dakwak.com lub licencjami dak's. dak's lub Witryna są znakami towarowymi lub zastrzeżonymi znakami towarowymi lub znakami towarowymi.

Inne znaki towarowe, znaki usługowe, grafika i logo używane w związku z Witryną mogą być znakami towarowymi innych podmiotów.

Korzystanie przez użytkownika z Witryny nie daje mu żadnych praw ani licencji na powielanie lub wykorzystywanie w inny sposób jakichkolwiek znaków towarowych dakwak lub osób trzecich.


Reklamy

dakwak zastrzega sobie prawo do wyświetlania reklam na swojej stronie internetowej, chyba że zakupiłeś Subskrypcję niewolną.


Zmiana

dakwak zastrzega sobie prawo, według własnego uznania, do zmiany lub zastąpienia dowolnej części niniejszej Umowy.

Użytkownik jest odpowiedzialny za okresowe sprawdzanie zmian w niniejszej Umowie, a dalsze korzystanie z Witryny lub dostęp do niej po wprowadzeniu zmian w niniejszej Umowie oznacza akceptację tych zmian.

dakwak może również w przyszłości oferować nowe usługi i/lub funkcje za pośrednictwem Strony (w tym udostępnianie nowych narzędzi i zasobów).

Takie nowe funkcje i/lub usługi podlegają warunkom niniejszej Umowy.


wypowiedzenie

dakwak może zablokować dostęp do całości lub dowolnej części Witryny w dowolnym momencie, z lub bez podania przyczyny, z lub bez powiadomienia, ze skutkiem natychmiastowym.

Jeśli chcesz wypowiedzieć niniejszą Umowę lub swoje konto dakwak.com (jeśli je posiadasz), możesz po prostu przestać korzystać z Serwisu.

Niezależnie od powyższego, jeśli użytkownik posiada konto Subskrypcji, konto takie może zostać rozwiązane przez firmę dakwak wyłącznie w przypadku istotnego naruszenia przez użytkownika niniejszej Umowy i nie usunięcia takiego naruszenia w ciągu trzydziestu (30) dni od powiadomienia użytkownika o tym fakcie przez firmę dakwak; pod warunkiem, że dakwak może natychmiast zakończyć działanie Witryny Internetowej w ramach ogólnego wyłączenia naszych usług. wszystkie postanowienia niniejszej Umowy, które ze względu na swój charakter powinny przetrwać po rozwiązaniu niniejszej Umowy, będą obowiązywać ograniczenia własności, w tym między innymi


Zrzeczenie się odpowiedzialności z tytułu gwarancji

Witryna internetowa jest dostarczana w stanie "takim, w jakim jest". dakwak oraz jego dostawcy i licencjodawcy niniejszym zrzekają się wszelkich gwarancji jakiegokolwiek rodzaju, wyraźnych lub dorozumianych, w tym między innymi gwarancji przydatności handlowej, przydatności do określonego celu oraz nienaruszania praw autorskich.

Ani dakwak, ani jego dostawcy i licencjodawcy nie udzielają żadnej gwarancji, że Witryna będzie wolna od błędów lub że dostęp do niej będzie ciągły lub nieprzerwany. jeżeli czytasz to, oto gratka. rozumiesz, że pobierasz lub w inny sposób uzyskujesz za pośrednictwem Witryny zawartość lub usługi według własnego uznania i na własne ryzyko.


Ograniczenie odpowiedzialności

W żadnym wypadku dakwak, jego dostawcy lub licencjodawcy nie ponoszą odpowiedzialności w odniesieniu do jakiegokolwiek przedmiotu niniejszej umowy na podstawie umowy, zaniedbania, odpowiedzialności na zasadzie ryzyka lub innej teorii prawnej lub teorii słuszności:

 • wszelkie szkody specjalne, przypadkowe lub wynikowe;
 • koszt zamówienia na zastępcze produkty lub usługi;
 • za przerwę w korzystaniu, utratę lub uszkodzenie danych; lub
 • za kwoty przekraczające opłaty uiszczone przez Państwa dakwak na podstawie niniejszej umowy w okresie 3 (3) miesięcy przed wniesieniem powództwa.

dakwak nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek niepowodzenia lub opóźnienia wynikające z przyczyn niezależnych od dakwak, a powyższe nie ma zastosowania w zakresie zabronionym przez prawo właściwe.


Reprezentacja generalna i gwarancja

Oświadczają Państwo i gwarantują to:


 • korzystanie z Witryny będzie ściśle zgodne z Polityką Prywatności firmy dakwak, niniejszą Umową oraz wszystkimi obowiązującymi prawami i przepisami (w tym między innymi wszelkimi lokalnymi prawami lub przepisami w kraju, stanie, mieście lub innym obszarze rządowym użytkownika, dotyczącymi zachowania w sieci i akceptowalnych treści, a także wszystkimi obowiązującymi przepisami dotyczącymi przesyłania danych technicznych eksportowanych ze Stanów Zjednoczonych lub kraju, w którym użytkownik przebywa), oraz
 • korzystanie z Witryny Internetowej przez użytkownika nie będzie naruszać ani niewłaściwie wykorzystywać praw własności intelektualnej osób trzecich.

Odszkodowanie

Użytkownik zgadza się zwolnić firmę dakwak, jej wykonawców i licencjodawców oraz ich dyrektorów, urzędników, pracowników i agentów z wszelkich roszczeń i wydatków, w tym honorariów adwokackich, wynikających z korzystania przez użytkownika z Witryny, w tym między innymi z naruszenia niniejszej Umowy przez użytkownika.


Różne

Niniejsza Umowa stanowi całość porozumienia pomiędzy firmą dakwak a Państwem w zakresie jej przedmiotu i może być modyfikowana wyłącznie w drodze pisemnej poprawki podpisanej przez upoważnionego kierownika firmy dakwak lub poprzez wysłanie przez firmę dakwak poprawionej wersji.

Z wyjątkiem przypadków, w których prawo właściwe stanowi inaczej, niniejsza Umowa, każdy dostęp do Witryny lub korzystanie z niej będzie podlegać prawu stanu Kalifornia w Stanach Zjednoczonych, z wyłączeniem przepisów kolizyjnych, a właściwym miejscem rozstrzygania wszelkich sporów wynikających z tego prawa lub z nim związanych będą sądy stanowe i federalne zlokalizowane w stanie Kalifornia.


30 Dzień Gwarancja zwrotu pieniędzy

Umowa 30-dniowego zwrotu pieniędzy jest ważna tylko dla klientów, którzy zużyli mniej niż 50% miesięcznego dodatku na tłumaczenie maszynowe.